www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Sven betalade för att gå på järnvägen


Sven Johannessons gångbiljett på järnvägen Borås – Alvesta


Förr kunde lösas gångbiljett på järnvägen. Vägarna var så dåliga så många föredrog att gå på den nybyggda järnvägen i stället.


Det här är min farfarsfars gångbiljett på järnvägen mellan Gnosjö och Hillerstorp.

Avgift: 5kr för ett år, 1916.


OBS baksidan. Det förutsattes att de inte begrep sitt eget bästa och flyttade på sig när tåget kom.
Gångbiljett på järnvägen
Gångbiljett baksida

Baksidan av Svens gångbiljett på järnvägen.

Borås–Alvesta Järnväg (BAJ)

var det ursprungliga namnet på järnvägen Borås–Värnamo–Alvesta.


Banan är 149 km lång och var den sist öppnade delen av förbindelsen tvärs över Götaland mellan Göteborg och Karlskrona/Kalmar.


Den öppnades 23 december 1902.


20 mars 1902

Fest i bergets sal


— Det storartade tunnelarbetet å Borås—Alfvestads järnväg inom Gnosjö socken har nu hunnit så långt, att man till den 20 mars hade bestämt, att de båda, från hvardera änden arbetande arbetslagen skulle mötas i tunneln.


Så skedde ock, och med anledning af denna tilldragelse var en festtillställning anordnad, vid hvilken närvoro verkställande direktören kapten C. Sprinehorn från Göteborg, banans ingenjör m. fl.


Vid ingångarne till den 1,300 fot långa tunneln voro resta höga granar, och längs tunnelns väggar brunno hundratals ljus.

Kl. 11.45 f. m. affyrades 14 skott i första halfvan af tunneln och 13 skott i den andra, med den påföljd att den omkring 3 1/2 fot tjocka muren i galleriet ramlade och lemnade en öppning af flera fots omfång.


Sedan detta var gjordt, upphängdes inne i tunneln en transparang,- å hvilken lästes:

"Borås

—Alfvestads järnväg. Väg öppnad genom bärget." Inuti denna, inskription var afbildadt ett lokomotiv samt årtalen 1900—1902 och nederst verkställande direktören Sprinehorns och järnvägsentreprenören C. Jehanders initialer.


Å andra sidan lästes: "'Borås—Alfvestads järnväg. Till gagn för fosterlandet."


Midtför denna Symbol församlades folkmassan, och flera tal höllos.


Ur tidningen ”Svenska Amerikanaren” 18 april 1902.

Tack Inga Pettersson, Gnosjö, för klippet.


Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten