Borås - Alvesta Järnväg


När Gnosjö blev stationssamhälle 

Hultatunneln

Löste gångbiljett på järnvägen

Stationshus

Banvaktstugor

Uppdaterad senast 20210622


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Sven betalade för att gå på järnvägen

Sven Johannessons gångbiljett på järnvägen Borås – Alvesta


Förr kunde lösas gångbiljett på järnvägen.

Vägarna var så dåliga så många föredrog att gå på den nybyggda järnvägen i stället.


Det här är min farfarsfars gångbiljett på järnvägen mellan Gnosjö och Hillerstorp.


Avgift: 5kr för ett år, 1916.


OBS baksidan.

Det förutsattes att de inte begrep sitt eget bästa och flyttade på sig när tåget kom.


Gångbiljett på järnvägen
Gångbiljett baksida

Baksidan av Svens gångbiljett på järnvägen.

Borås–Alvesta Järnväg (BAJ)


var det ursprungliga namnet på järnvägen Borås–Värnamo–Alvesta.


Banan är 149 km lång och var den sist öppnade delen av förbindelsen tvärs över Götaland mellan Göteborg och Karlskrona/Kalmar.


Den öppnades 23 december 1902.

Karta 1902 över expropriationen för Borås Alvesta Järnväg

Dan före julafton rullade första tåget

I september 1899 anlände de första järnvägsanläggningsarbetarna eller ”rallarna”, som de vanligtvis kallades.


Hultabergstunneln var det största projektet vid järnvägsbygget.

Ett lag arbetare vid västra delen av Hultabergs tunnel kom att ledas av förmannen Håkan Hylander. Laget vid den östra delen leddes av en förman Blomqvist.

 

Arbetet pågick fram till den 16 maj 1902 (?), då de båda lagen möttes mitt inne i den 400 m långa tunneln. De båda lagen hörde den sista tiden varandras slag på stenborren. Med ett dynamitskott skulle så en öppning åstadkommas i berget mellan de båda arbetslagen, om man hade räknat rätt och gått rätt i berget.


Den 16 maj 1902 (?) var självaste Järnvägsstyrelsen närvarande, dagen till ära. På några decimeter när kom man rakt emot varandra.


Som tack för sina goda insatser befordrades Håkan Hylander vid järnvägens öppnande till banmästare. Förmodligen var det sträckan Hestra–Värnamo han basade över.

 

Vid tunnelsprängningarna i Hultaberg, öster om Gnosjö, lär också ett liv ha krävts.

 

Det första tåget gick på den nya järnvägen den 23 december 1902.

 

Det var många stationer och hållplatser från Borås till Värnamo, drygt 20 stycken, ända in på 60-talet.


Nu stannar tågen bara i Borås, Limmared, Hestra, Gnosjö, Värnamo och Alvesta, men järnvägen betydde mycket när den var ny.


Källor:
Borås Tidning

Borås - Alvesta 100 år. Artikelserie av Tomas Themar.

Herbert Hermansson

Foto: Malkolm Johansson, som var en av hembygdsrörelsens upphovsmän och fotograferade flitigt. Samt skrev böcker om Gnosjö historia.

Kan detta vara banmästare Sundberg?

Berätta gärna mer för mig

karin@kvarnabo.eu

Tunneln i Hultaberg.

Foto: Rune Hermansson.


20 mars 1902

Fest i bergets sal


— Det storartade tunnelarbetet å Borås—Alfvestads järnväg inom Gnosjö socken har nu hunnit så långt, att man till den 20 mars hade bestämt, att de båda, från hvardera änden arbetande arbetslagen skulle mötas i tunneln.


Så skedde ock, och med anledning af denna tilldragelse var en festtillställning anordnad, vid hvilken närvoro verkställande direktören kapten C. Sprinehorn från Göteborg, banans ingenjör m. fl.


Vid ingångarne till den 1,300 fot långa tunneln voro resta höga granar, och längs tunnelns väggar brunno hundratals ljus.

Kl. 11.45 f. m. affyrades 14 skott i första halfvan af tunneln och 13 skott i den andra, med den påföljd att den omkring 3 1/2 fot tjocka muren i galleriet ramlade och lemnade en öppning af flera fots omfång.


Sedan detta var gjordt, upphängdes inne i tunneln en transparang,- å hvilken lästes:

"Borås —Alfvestads järnväg. Väg öppnad genom bärget."


Inuti denna, inskription var afbildadt ett lokomotiv samt årtalen 1900—1902 och nederst verkställande direktören Sprinehorns och järnvägsentreprenören C. Jehanders initialer.


Å andra sidan lästes: "'Borås—Alfvestads järnväg. Till gagn för fosterlandet."


Midtför denna Symbol församlades folkmassan, och flera tal höllos.


Ur tidningen ”Svenska Amerikanaren” 18 april 1902.

Tack Inga Pettersson, Gnosjö, för klippet.


Stationshus och banvaktstugor

Till ett järnvägsbygge hörde också bygget av hus.

Det krävdes biljettexpeditioner och väntrum.

Sen måste ju de järnvägsanställda kunna bo med sina familjer.

Banvaktstugan nr 16,

avstyckad från Lidås, Gnosjö.


1903 inflyttade banvakten Gustav Adolf Viberg och hans hustru Emma Christina.


Den står fortfarande kvar även om den tjänat ut som banvaktstuga och sen många år är privatbostad.

Fyra av Vibergs barn.


En dotter Viberg.

Familjen Lindén bodde också i Banvaktstugan och sen i Glassbo.


Även om Banvaktstuga nr 16 ligger på Lidås marker så kallas den också för Käringagärde ibland.


Klas Johansson bytte namn till Lindén.


Från vänster

Klas, John, Sven, Stina, Agda, Majken, Elsa. 


Majken gifte sig med Gerhard Nyström.

Foto: Malkolm Johansson.

Majken Lindén (1917-2011)

gift med Gerhard Nyström (1908-1997).

De byggde hus i Lidås.